15 Ekim 2016 Cumartesi

Fatih'in Bosna Ahitnamesi

Fatih Sultan Mehmet Bosna Ahitnamesi


Fatih Sultan Mehmet’in Bosna ruhbanlarının dini hayatlarını serbestçe sürdürebilmeleri hakkındaki fermanı. 28 Mayıs 1463'te Miladroz'da yazdırılan ilk insan hakları bildirgesi olan belgenin orijinal nüshası Bosna-Hersek Fojnica kentindeki Fransiskan Manastır'ındadır.

Bosna ruhbanlarına Sultan Mehmet Han’ın verdiği ahitnamenin suretidir:

"Nişan-ı hümayun şu ki:
Ben ki Sultan Mehmet Hanım. Cümle avam ve havassa ma‘lüm ola ki, işbu darendegan-ı ferman-ı hümayün Bosna ruhbanlarına mezid-i inayetim zuhüra gelip buyurdum ki, mezbürlara ve kiliselerine kimse mani‘ ve müzahim olmayıp ihtiyatsız memleketimde duralar. Ve kaçup gidenler dahi emn ü emanda olalar.
Gelüp bizim hassa memleketimizde havfsiz sakin olup kiliselerine mütemekkin olalar. Ve yüce hazretimden ve vezirlerimden ve kullarımdan ve reayalarımdan ve cemi‘-i memleketim halkından kimse mezbürelere dahl ve ta‘arruz edip incitmeyeler, kendülere ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dahi yabandan hassa memleketimize adem gelirler ise yemin-i mugallaza ederim ki yeri, göğü yaratan Perverdigar hakkı içün ve Mushaf hakkı içün ve ulu Peygamberimiz hakkı içün ve yüz yirmi dört bin peygamberler hakkı içün ve kuşandığım kılıç hakkıçün bu yazılanlara hiçbir ferd muhalefet etmeye. Madam ki bunlar benim emrime muti ve münkad olalar.
Şöyle bilesiz."

Günümüz Türkçe'si ile;

Ben ki Sultan Mehmet Han'ım, ihsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a, Peygambere, Kurana ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır. 4 Nisan 1478


For English please click.-
-