5 Eylül 2016 Pazartesi

Kanun-i Esasinin İlk Sayfası

Kanun-i Esasinin İlk Sayfası

Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası olan ve II. Abdulhamit tarafından 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilen Kanun-i Esasi'nin ilk sayfasındaki metnin günümüz Türkçesi ile yazımı aşağıdadır.

                                                                KANUN-İ ESASİ

                                                      *Memaliki Devleti Osmaniye*

"Birinci Madde : Devleti Osmaniye Memalik ve kıtaatı hazırayı ve eyalatı mümtazeyi muhtevi ve yek vücud olmağla hiç bir zamanda hiç bir sebeple tefrik kabul etmez.

İkinci Madde : Devleti Osmaniyenin payıtahtı İstanbul şehridir ve şehri mezkurun sair biladı osmaniyeden ayru olarak bir güne imtiyaz muafiyeti yoktur.

Üçüncü Madde : Saltanatı seniyei Osmaniye hilafeti kübrayı islamiyeyi haiz olarak sülalei Ali Osmandan usulü kadimesi veçhile ekber evlada aittir.

Dördüncü Madde : Zatı hazireti padişahi hasbel hilafe dini islamın hamisi ve bilcümle tebeai Osmaniyenin hükümdar ve padişahıdır.

Beşinci Madde : Zatı hazireti Padişahının nefsi hümayunu mukaddes ve gayri mesuldur."


-
-